Ogólne warunki sprzedaży

data opublikowania 05.07.2012

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY EKO-SANIT D. GRZYBOWSKI SP. J.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych pomiędzy spółką Eko-Sanit D. Grzybowski Sp.j. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Świdniku XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000303997, NIP 712-19-79-222 zwaną dalej Sprzedawcą oraz innymi podmiotami zwanymi dalej Zamawiającym.
2. Strony mogą odstąpić od zasad OWS lub je zmodyfikować w drodze "umowy indywidualnej" zawartej w formie pisemnej. Zawarcie w/w umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWS, w miejsce których stosuje się zapisy nowego porozumienia między stronami.
3. Każdy podmiot dokonujący zakupów w firmie Eko-Sanit podlega przepisom regulaminu OWS. Nie mają zastosowania ogólne warunki sprzedaży/zakupu Zamawiającego. OWS są dostępne na stronie www.eko-sanit.pl i w siedzibie Sprzedawcy.


§2 ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie powinno przyjąć jedną z następujących akceptowanych form: wiadomość firmowej poczty elektronicznej, faks, list tradycyjny, zamówienie złożone osobiście w formie pisemnej.
2. Zamówienie powinno zawierać dokładną nazwę promocji lub numer oferty, na podstawie której jest dokonywane. W innym przypadku cena na fakturze może nie zgadzać się z zakładaną.
3. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Eko-Sanit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień w razie, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce co do terminów płatności faktur, do momentu uregulowania wszystkich należności. Co za tym idzie aż do dnia dokonania pełnej płatności za towar mimo wydania go z magazynu pozostaje on własnością firmy Eko-Sanit.
5. Eko-Sanit zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego wszelkimi kosztami za transport oraz produkcję wszystkich towarów realizowanych na zamówienie klienta. Anulowanie zamówienia jest możliwe do 3 dni od daty jego złożenia wyłącznie drogą pisemną.
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Eko-Sanit lub wystawienie przez niego faktury, jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w OWS.
7. Warunki realizacji zamówienia podane w potwierdzeniu zamówienia są nadrzędne w stosunku do warunków zawartych w ofercie handlowej.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego – przed przystąpieniem do realizacji złożonego zamówienia – ustanowienia na rzecz Sprzedawcy nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci: weksla własnego „In blanco” z klauzulą „bez protestu”, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub akredytywy. Nieustanowienie zabezpieczenia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia.


§3 CENY
1. W cenniku widnieją ceny netto przykładowych produktów oraz towarów dystrybuowanych przez Eko-Sanit, do których doliczyć należy podatek VAT.
2. Eko-Sanit zastrzega, że mogą istnieć różnice między cenami w katalogach i cenniku, a faktycznym aktualnym poziomem cen obowiązujących.
3. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedawcę są cenami netto (bez podatku VAT) loco magazyn Sprzedawcy nieuwzględniającymi kosztów montażu i uruchomienia towaru.
4. Ceny pojawiające się w obcej walucie (EUR lub USD) są przeliczane przy wystawianiu faktury według kursu średniego lub sprzedaży Narodowego Banku Polskiego w dniu wystawienia oryginału faktury.

 

§4 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Istnieją następujące możliwości dokonania płatności za zrealizowanie zamówienia lub dla dokonania wpłaty zadatku: płatność gotówką przy odbiorze, przedpłata przelewem bankowym na wskazane konto Sprzedawcy, przelew w terminie płatności ustalonym indywidualnie z klientem i zgodnie z wystawioną fakturą.
2. Dla zamówień niestandardowych towarów lub wymagających produkcji na zamówienie Eko-Sanit wymaga od Zamawiającego uiszczenia zadatku w wysokości uzgodnionej indywidualnie dla każdego zamówienia. Podany termin realizacji liczony jest od daty otrzymania pełnej kwoty zadatku.
3. Firmy, które dokonują pierwszego zamówienia u Sprzedawcy nie mają prawo do płatności z odroczonym terminem. Zamawiający otrzymuje takie prawo po conajmniej trzech transakcjach po min. 200 zł brutto każda, które zostały opłacone w terminie. Do uzyskania limitu kredytowego i ustalenia długości odroczenia płatności niezbędne jest przekazanie przez Zamawiającego aktualnych dokumentów firmy (NIP, REGON, KRS/Odpis z Działalności Gospdarczej) oraz w szczególnych przypadkach danych finansowych przekazywanych bezpośrednio do Firmy Ubezpieczającej w imieniu Sprzedawcy Kredyt Kupiecki Zamawiającego.


§5 DOSTAWA TOWARÓW
1. Miejscem wydawania towaru jest magazyn Sprzedawcy. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie 7 dni od daty poinformowania go o gotowości do wydania towaru w formie telefonicznej, SMS lub mailowej.
2. W przypadku przekroczenia terminu odbioru towaru Sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę za składowanie nieodebranego towaru i obciążyć nią Zamawiającego, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do odstąpienia od umowy i dochodzenia dalej idących odszkodowań.
3. Sprzedawca może dostarczyć Kupującemu towar na adres wskazany w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firmy spedycyjnej, z którą współpracuje lub na wyraźne wskazanie Kupującego z usług innego spedytora. Informację taką Zamawiający powinien zawrzeć w zamówieniu.
4. Koszty dostawy towaru na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej.
5. Termin dostawy towaru podany w potwierdzeniu jest orientacyjny i może ulec zmianie. Z tego powodu Sprzedawca nie może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania z powodu opóźnienia w dostawie. W szczególności termin dostawy może być wydłużony o okres spowodowany zaistnieniem siły wyższej (przez którą rozumie się nadzwyczajne, niedające się przewidzieć wydarzenia, na które Sprzedawca nie miał wpływu ani za które nie ponosi odpowiedzialności tj. w szczególności powodzie, pożary, wichury, strajki, akty władzy państwowej itp.). Powyższe znajduje zastosowanie również w przypadku opóźnienia spowodowanego siłą wyższą u dostawców Sprzedawcy.


§6 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do momentu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z zawarcia umowy dostawy towarów, wraz z należnościami dodatkowymi w postaci odsetek za zwłokę, kar umownych, opłat i kosztów windykacyjnych itp.
2. Zamawiający nie ma praw do obciążania i zbycia przedmiotu sprzedaży do momentu uregulowania wszystkich płatności.
3. W przypadku przetworzenia lub połączenia towaru zastrzeżonego z innymi towarami przez Zamawiającego, Sprzedawca ma prawo współwłasności nowych produktów, w stosunku wynikającym z udziału towaru zastrzeżonego w nowym produkcie.
4. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedawcę nie powoduje - pod warunkiem, że Sprzedawca nie złoży pisemnego oświadczenia o treści przeciwnej - odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży towarów, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji zobowiązań Zamawiającego wobec Sprzedawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdorazowym przypadku utraty, zajęcia, zniszczenia bądź uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.


§7 PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TOWAR
1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przechodzi ze Sprzedawcy na Zamawiającego w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi, również wtedy gdy dostawa towaru następuje częściami.
2. W przypadku opóźnienia dostawy na żądanie Zamawiającego albo z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, odpowiedzialność Sprzedawcy za towary przechodzi ze Sprzedawcy na Zamawiającego w dniu gotowości Zamawiającego do wysłania towaru.


§8 ZWROTY
1. Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i pisemnej akceptacji Sprzedawcy. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu.
2. Transport zwracanego towaru odbywa się w całości na koszt Kupującego.


§9 REKLAMACJE I GWARANCJE
1. Wszystkie oferowane przez Eko-Sanit towary objęte są gwarancją producenta/importera. Gwarancja obejmuje wady ukryte towarów, nie obejmuje wad powstałych wskutek złego transportu, montażu lub eksploatacji produktów.
2. Jeżeli produkt posiada Kartę Gwarancyjną, podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu w Firmie Eko-Sanit. W przypadku, gdy produkt nie posiada Karty Gwarancyjnej podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przesłany, dostępny na naszej stronie internetowej Formularz Reklamacyjny wraz z dowodem zakupu. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas rozpatrzenia gwarancji na 30 dni.
3. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia gwarancyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.
4. Wszystkie reklamowane produkty muszą być dostarczone do siedziby Sprzedawcy lub odpowiedniego producenta na koszt klienta. Eko-Sanit nie pokrywa kosztów transportu, demontażu, transportu wewnętrznego i innych kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu.
5. Przed odesłaniem wadliwego towaru, należy ustalić z Eko-Sanit zasady i sposób wysłania przesyłki. Firma zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia nieuzgodnionej przesyłki.
6. Gwarancja udzielona na sprzedane towary obowiązuje wyłącznie na terenie RP. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
2. Zamawiający zapewnia, że wskazane przez niego dane są aktualne i prawdziwe oraz że będzie składał Zamówienia wyłącznie, gdy będzie posiadał zapewnione środki finansowe odpowiednie dla należytego wykonywania poszczególnych umów sprzedaży. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie siedziby i adresu do doręczeń. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach uznaje się za skuteczne.
3. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i/lub komorniczej Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego kosztami i opłatami za czynności windykacyjne, sądowe i komornicze.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych.
5. Nie zapoznanie się Kupującego z OWS Eko-Sanit nie zwalnia Kupującego z ich obowiązywania.

ozdobnik ozdobnik